Reklama

Sami swoi. Co z tą budową? (AKTUALIZACJA)

Tydzień TrybunalskiRegion Niedziela, 04 lipca 20212335870
Barkowice to miejscowość, którą często odwiedzają mieszkańcy Piotrkowa, Sulejowa czy Łodzi. Zdarzają się też osoby ze Śląska czy Warszawy. Zalew Sulejowski przyciąga bowiem zarówno turystów jak i inwestorów. Między tymi drugimi czasem dochodzi do konfliktów, tak jest właśnie w Barkowicach. Właściciel restauracji, która funkcjonuje tam od wielu lat domaga się wstrzymania budowy domów zasłaniających jego klientom widok na zbiornik. Z kolei właściciel terenu na którym budynki powstają twierdzi, że działa zgodnie z prawem i prace zostaną dokończone.

Ładuję galerię...

 

- Powstają budynki murowane dokładnie w świetle naszego tarasu zasłaniając nam Zalew Sulejowski. Niszczy wizerunkowo cały teren – mówi Przemysław Nowak z restauracji „Róża Wiatrów” w Barkowicach. I podkreśla, że inwestor łamie prawo: - Oparł się na zgłoszeniu, że można zgłosić budowę do 35 m2 bez planu, ale jego zgłoszenie jest na domki drewniane w zupełnie innej lokalizacji tej działki, niepołączone z gruntem, ze sobą, wysokości do 4 m i parterowe, a ten człowiek postawił połączone ze sobą budynki murowane i z fundamentem. Do tego nadzór budowlany zatrzymał budowę, a ona trwa.

 

Sprawdziliśmy. 29 listopada 2019 roku do Starostwa Powiatowego w Piotrkowie trafiło zgłoszenie na roboty budowlane polegające na postawieniu dwóch domków letniskowych do 35 m2. Domki letniskowe drewniane, nie połączone ze sobą, cel rekreacyjny, wolnostojące , parterowe. Urzędnicy powiatowi nie wnieśli sprzeciwu.

 

Jednak 12 kwietnia 2021 Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Piotrkowie nakazał wstrzymać prowadzenie robót budowlanych przy budowie budynku letniskowego, w związku z tym, że budowa jest prowadzona w sposób istotnie odbiegający od ustaleń i warunków określonych w przepisach oraz rodzaj, zakresu miejsca i sposobu wykonywania prac budowlanych określonych w zgłoszeniu z 29-11-2019. Budowę zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich. Właściciel się odwołał i Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego postanowieniem z 4 czerwca 2021 uchylił w całości postanowienie i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia. W uzasadnieniu wskazał, że rozstrzygnięcia PINB w Piotrkowie nie zostały poprzedzone wyczerpującym postępowaniem dowodowym.

 

Ze Starostwa Powiatowego w Piotrkowie otrzymaliśmy krótką informację, że sprawa dotycząca zgłoszenia dwóch domków letniskowych w miejscowości Barkowice, po przeanalizowaniu całości dokumentów została przekazana pismem z dnia 18 marca 2021 roku do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w celu jej zbadania w trybie nadzoru. W chwili obecnej postępowanie w powyższej sprawie prowadzone jest przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Piotrkowie Trybunalskim.

 

Na razie nie wiadomo czy PINB zdecyduje o kolejnym wstrzymaniu budowy.

 

Sprawą zainteresował się również Urząd Miejski w Sulejowie. - Według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (uchwalonego uchwałą nr XXXVII/380/2010 podczas sesji Rady Miejskiej 21 kwietnia 2010 r.), ta część działki jest przeznaczona na budowę parkingu. Z planem można się zapoznać w Starostwie Powiatowym w Piotrkowie Trybunalskim. Gdy tylko dowiedzieliśmy się o rozpoczęciu tej budowy, wystąpiliśmy do pracowników starostwa o udostępnienie informacji, kto rozpoczął budowę, na jakich warunkach i co tam buduje, czekamy na odpowiedź – powiedział nam Kamil Budny z tamtejszego magistratu.

 

A co na to inwestor? - Na wszystko dostałem ze starostwa zezwolenie. Domki do 35 m2 może pan stawiać jakie pan chce. A nadzór budowlany dostał prztyczka w nos, bo zrobili wszystko źle. To było postępowanie wstrzymujące, ale nie przerwałem prac, bo to nie była decyzja. Wydałem na budowę z 200 tysięcy, a ktoś mi ją wstrzymuje. A przecież wydali zgodę w 2019 roku – podkreślił w rozmowie z nami Zbigniew Kępka. - Gdy kupiłem działki w 2005 roku plan zagospodarowania przestrzennego był na działki rekreacyjne z możliwością postawienia domków pod działalność gospodarczą. Mogłem postawić co chce. Ale miałem inne inwestycje i o tej działce zapomniałem. Potem się okazało, że ludzie na mojej działce zaczęli sobie robić imprezy, więc ją ogrodziłem. Przecież mi drzewa z działki usunęli. Policja była, ale stwierdziła, że po tylu latach nie da się ustalić kto był sprawcą. Plan zagospodarowania przestrzennego jest zaskarżony. Kupiłem teren za ciężkie pieniądze, a gmina uchwaliła na połowie działki parking. Ma dookoła swoje tereny, a zrobiła go na prywatnym. To trzeba być idiotą żeby tak postępować – dodał.

- Jest to teren chroniony Natura 2000, parków krajobrazowych. Niedługo się okaże, że ludzie będą stawiali budynki w wodzie – denerwuje się Przemysław Nowak.

 

- Wszelkie formalności powinni być sprawdzane na poziomie gminy, powiatu czy dana inwestycja nie jest realizowana na terenie chronionym. Ustawodawca w ustawie o ochronie przyrody pisze wyraźnie o tym, że nie można się zabudowywać nie bliżej niż 100 metrów od granicy rzeki, jeziora, innych naturalnych bądź sztucznych zbiorników wodnych na obszarach chronionych. Powtarzamy to jak mantrę, nie wiem dlaczego nie dociera to do ludzi – wyjaśnia Piotr Wypych z-ca dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego. - Bardzo ważne jest podejście władz wojewódzkich , Urzędu Marszałkowskiego odnośnie poprawienia stanu jakości wody w Zalewie Sulejowskim. To się wiąże z legalną i nielegalną zabudową wzdłuż całej Pilicy. Próbujemy to koordynować poprzez miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, które gminy przygotowują. Jeżeli doprowadzimy do masowego stawiania domów to ta rzeka nie będzie się oczyszczała. Plany są takie, aby zmniejszyć o 25% zanieczyszczenie azotem, fosforem, które dostają się do Zalewu Sulejowskiego. Wtedy będzie się w nim wreszcie można kąpać – dodał Zbigniew Kołucki z Sulejowskiego Parku Krajobrazowego.

 

- Domki sobie kończę. Na nikogo nie będę się patrzył. Budowa jest legalna, będzie legalnie zakończona. Nikt tego nie zmieni – zapowiedział Zbigniew Kępka. 

 

Już po ukazaniu się Tygodnia Trybunalskiego otrzymaliśmy długo oczekiwane odpowiedzi od dwóch instytucji: Łódzkiego Wojewódzkiego Nadzoru Budowlanego i Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie.

- Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego wskazuje, iż uchylił postanowienie Powiatowego Inspektora Budowlanego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 12.04.2021, nr 39/2021,znak PINB.5112.28.2021 oraz postanowienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 12.04.2021, nr 40/2021, znak PINB.5112.29.2021 i przekazał sprawy do ponownego rozpoznania z uwagi na konieczność przeprowadzenia wyczerpującego postępowania dowodowego. W związku z powyższym akta w/w spraw zostały wraz z postanowieniami tutejszego organu przesłane do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Piotrkowie Trybunalskim w celu ponownego przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, które zostanie zakończone wydaniem merytorycznego rozstrzygnięcia przez organ i instancji - czytamy w piśmie od Łódzkiego Wojewódzkiego Nadzoru Budowlanego

 

- W odpowiedzi na Pana zapytanie informuję, że policjanci z Komisariatu Policji w Sulejowie prowadzą czynności wyjaśniające w sprawie o wykroczenie w kierunku art. 127 Ustawy o ochronie przyrody dotyczącego naruszenia zakazów. Zgłoszenie o naruszeniu zakazów zawartych w przepisach Ustawy o ochronie przyrody zostało zgłoszone przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego. Prowadzone postępowanie wyjaśni czy właściciel jednej z działek na terenie Barkowic budując obiekt na swojej posesji naruszył przepisy wymienionej wyżej ustawy - informuje Dagmara Mościńska z biura prasowego piotrkowskiej KMP.

 

W poniedziałek otrzymaliśmy też maila z Urzędu Miejskiego w Sulejowie, w którym czytamy:

 

1. Nieprawdą jest że "w 2005 r. plan zagospodarowania przestrzennego był na działki rekreacyjne z możliwością postawienia domków pod działalność gospodarczą". W 2005 r. na tym terenie nie obowiązywał miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Plan został uchwalony dopiero w 2010 r. i zapisano w nim, że działka jest częściowo przeznaczona na ogólnodostępny parking (8KS), a częściowo pod zieleń i zabudowę związaną z obsługa ruchu turystycznego (9ZN). Dokładniej:

 

Dla 8KS

Przeznaczenie terenu:

a) obsługa komunikacji samochodowej w formie parkingu naziemnego, jako podstawowe przeznaczenie terenu,

b) zieleń niska, jako dopuszczalne przeznaczenie terenu,

c) obsługa programu realizowanego w ramach terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 3ZN, jako dopuszczalne przeznaczenie terenu,

d) sieci infrastruktury technicznej, jako dopuszczalne przeznaczenie terenu;

 

ponadto

 

dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem: 8KS;

a) obowiązuje zagospodarowanie parkingu z wykorzystaniem istniejącego ukształtowania terenu oraz w maksymalnym stopniu wkomponowanie w zagospodarowanie istniejącej zieleni, z dopuszczeniem wycinki zieleni uniemożliwiającej zagospodarowanie terenu,

b) obowiązuje obsługa komunikacyjna z drogi dojazdowej oznaczonej na rysunku planu symbolem 3KD-D 1/2.

 

Dla 9ZN natomiast:

Przeznaczenie terenu:

a) zieleń naturalną, jako podstawowe przeznaczenie terenu,

b) obiekty służące turystyce wodnej i rekreacji jako dopuszczalne przeznaczenie terenów,

c) terenowe urządzenia sportowo-rekreacyjne jako dopuszczalne przeznaczenie terenów,

d) sieci infrastruktury technicznej wyłącznie w formie podziemnej, jako dopuszczalne przeznaczenie terenu

 

Co ważne w planie jest zapis:

 

a) obowiązuje zagospodarowanie terenów w formie pasa zieleni naturalnej ogólnodostępnej, sytuowanej wzdłuż Zbiornika Sulejowskiego (teren oznaczony na rysunku planu symbolem

12WS) z urządzonym ciągiem spacerowym,

b) w zagospodarowaniu terenów należy uwzględnić funkcjonalne powiązania (w tym w zakresie komunikacji pieszej) z układem dróg, parkingami (tereny 2KS, 8KS), terenami leśnymi (4ZL, 7ZL, 11ZL),

 

2. Gmina nie posiada informacji, aby plan zagospodarowania przestrzennego został zaskarżony.

 

Właściciel zwrócił się do Rady Gminy w trybie przepisów o samorządzie gminnym o usunięcie naruszenia prawa w związku z uchwałą w sprawie planu miejscowego. Trwa analiza wniosku i przygotowywana jest odpowiedź.

 

Kamil Budny,

Referat Promocji, Kultury, Turystyki, Sportu i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Sulejowie,


Zainteresował temat?

3

1


Reklama

r e k l a m a

Reklama

Komentarze (70)

Zaloguj się: FacebookGoogleKonto ePiotrkow.pl
loading
Portal epiotrkow.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników. Osoby komentujące czynią to na swoją odpowiedzialność karną lub cywilną.

go?ć_gość ~go?ć_gość (Gość)19.09.2021 10:32

Nigdy nie było takiego bałaganu przy zejsciu do wody,odkąd p.Nowak zaczął tam rządzić. Walające się śmieci,bałagan i on mówi o naturze 2020.Kiedyś było kawałek plaży gdzie można było odpocząć, teraz wszystko zarosło został tylko wjazd na jeden kajak.To również wina Urzędu Miasta Sulejów. Dobry artykuł do telewizji może wreszcie ktoś się tym zainteresuje.

11


Stanisław ~Stanisław (Gość)05.07.2021 13:44

Jako mieszkaniec Barkowic , nie mogę uwierzyć , że p. Nowak z restauracji Róży Wiatrów ma jakieś żale i fochy do człowieka , który ogrodził swoją działkę i stawia dwa domki letniskowe ( na zgłoszenie i wydane zezwolenie) . Wszyscy wiedzą , że właściciel restauracji zrobił sobie przez ponad 10 lat z działki tego człowieka , parking na samochody i rowery , były urządzane przez p.Nowaka i Urząd w Sulejowie wszelakie imprezy . Nowak jak wszystkim wiadomo ,nielegalnie przeciągnął przewody elektryczne jaki wodę przez teren tego człowieka do swoich kontenerów - budynków koło plaży ,trzymał na jego działce dwie holenderskie przyczepy a teraz jak właściciel ogrodził ten teren to od razu dla niego i urzędników z Sulejowa wróg nr 1. Wspominacie w artykule , że tam może być tylko parking , przecież to jest działka letniskowa , której ten człowiek jest właścicielem i jak można mu nakazać, że może tylko z niej zrobić parking . To jakiś absurd i nie dziwi mnie jego zdenerwowanie . W artykule piszecie , że p. Nowak wypowiada się w sprawie Natury 2000 i o parku krajobrazowym , a przecież to on sam niszczy cały teren wokół plaży w Barkowicach , to on wkopał nielegalne szambo na ponad 20 m3 ścieków przy samej plaży bez żadnego zezwolenia oraz kilka małych szamb pod przyczepami holenderskimi , to on wjeżdża pod zakaz ruchu swoimi samochodami z przyczepami i niszczy cały teren przy plaży . Pobiera nielegalnie wymyślone opłaty , do ludzi jest bardzo niemiły wręcz chamski . Zachowuje się jakby cały teren był jego a przecież oprócz tej restauracji nie ma nic , nie ma nawet parkingu pod swoją działalność . Na koniec podpowiem osobą piszącym ten artykuł , że stajecie po złej stronie , pisząc takie rzeczy nie znacie w ogóle tej sprawy i drugiego jej dna i tego , że to p. Nowak nie jest tym dobrym ( jak się określa ) , a jest tym złym w Barkowicach . Po prostu jest szkodnikiem dla naszej miejscowości .

286


Adam Łask ~Adam Łask (Gość)10.07.2021 12:50

Może gdyby pan Nowak nie miał racji to by sprawa nie była nagłośniona? Każdy z Nas może teraz pisać co chce i co mu ślina na język przyniesie. Jaka jest prawda wiedzą tylko oni. Niech sobie spór roztrzygają.
Nie zmienia to faktu, ze miejsce ładne i traci na wizualnych wrażeniach jak pojawiły się te dwa klocki. Rzadko bywam ale ostatnio specjalnie pojechałem. Co prawda pan Nowak zawsze panoszy się jakby wszystko było jego ale to pewnie kompleks człowieka który kiedyś nic nie miał, albo miał mało. W restauracji czeka się dość długo na posiłek a i wiszące pajęczyny na tarasie jakoś nie namawiają do tego by do tego miejsca wrócić. Jest tak sobie.
Nawiazując do poprzedników oby właśnie nie okazało się tak ze restauracja na tym straci. A i paragony za kajaki bądź spływy tez niech lepiej pan zacznie wystawiać.

92


Ziobro ~Ziobro (Gość)09.07.2021 23:07

Ten artykuł odbiję się jeszcze czkawką właścicielowi Róży Wiatrów jak i sprzyjających mu urzędników .Sprawę zgłaszać gdzie popadnie niech dojdzie do TV i sprawdzą jak to jest przestrzegana ta natura 2000.

72


maciuś ~maciuś (Gość)08.07.2021 18:19

Czy sulejowskim urzędnikom nie jest wstyd, że popierają takie indywiduum?

71


r@ek ~r@ek (Gość)08.07.2021 15:28

panie Nowak, mówisz, że jest to teren chroniony Natura 2000, parków krajobrazowych, a sam wyciąłeś stu letnie lipy

102


Ooki ~Ooki (Gość)04.07.2021 12:46

Panie PN, całe Barkowice nie są pana własnością.

214


Porada ~Porada (Gość)06.07.2021 14:30

Inwestorze rozciągnij sznurki i powieś na swojej działce Gacie, skarpetki majtki, niech oglądają :):):)

91


Inwestor. ~Inwestor. (Gość)04.07.2021 11:58

Informuję że budowa będzie dokończona a jak ktoś chce obejrzeć sobie zbiornik to może zejść i patrzeć do woli. Pozdrawiamy.

197


Gosc99 ~Gosc99 (Gość)04.07.2021 20:46

Poco te wszystkie Plany miejscowe zagospodarowania przestrzennego skoro wystarczy iść do starostwa i dostaje się pozwolenie na co dusza zapragnie

93


Reklama
Reklama Reklama

r e k l a m a

Reklama
reklama

Społeczność

Doceniamy za wyłączenie AdBlocka na naszym portalu. Postaramy się, aby reklamy nie zakłócały przeglądania strony. Jeśli jakaś reklama lub umiejscowienie jej spowoduje dyskomfort prosimy, poinformuj nas o tym!

Życzymy miłego przeglądania naszej strony!

zamknij komunikat