Rekordowa kadencja

Region Środa, 27 marca 202415
Rekordowe inwestycje za 200 milionów złotych sfinansowane w połowie ze środków zewnętrznych (ok. 100 milionów zł) oraz docenienie działań samorządu na forum ogólnopolskim – tak podsumowuje swoje trzy kadencje wójt Marceli Piekarek, który ogłosił, że nie będzie się ubiegał o reelekcję.
fot. MPU fot. MPU

Ostatnia kadencja była rekordowa dla gminy Moszczenicy, nie tylko pod względem czasu trwania (5,5 roku), ale i finansowym.


- To był wyjątkowo trudny czas dla nas wszystkich. Pandemia i wojna na Ukrainie miały kolosalny wpływ na to, co działo się w naszym kraju. Myślę, że jako samorząd pokazaliśmy, że potrafimy działać również w ciężkich czasach. Przeprowadziliśmy największą - pod względem dofinansowania - inwestycję w historii gminy, remontowaliśmy i modernizowaliśmy drogi, budynki użyteczności publicznej, zadbaliśmy o bezpieczeństwo i o miejsca rekreacji – wylicza Marceli Piekarek.

Poniżej prezentujemy najważniejsze inwestycje, które wykonano lub rozpoczęto w latach 2018-2024.

Gospodarka wodno-ściekowa i infrastruktura

W tej kadencji wykonano największą inwestycję w historii gminy. Dzięki niej wybudowano nowe nitki kanalizacji, zadbano o jakość wody i jej stabilne ciśnienie w kranach. Równolegle rozbudowano kanalizację oraz unowocześniono oczyszczalnię ścieków. To wszystko było możliwe dzięki unijnym funduszom. Projekt nosił nazwę "Gospodarka wodno-ściekowa w Aglomeracji Moszczenica - Racjonalizacja gospodarki w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych oraz racjonalizacja zaopatrzenia w wodę". Inwestycja otrzymała rekordowe dofinansowanie w kwocie 15 786 454,95 złotych. W jej ramach wykonano: rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody, inwentaryzację sieci wodociągowej, budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Gościmowicach Drugich Powęziny, budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Gościmowicach Drugich i sieci kanalizacji sanitarnej w Gazomi Starej, budowę kanalizacji sanitarnej w Kiełczówce, inwentaryzację sieci kanalizacji sanitarnej na bazie GIS, przebudowę istniejących przepompowni ścieków, wykonanie zdalnego monitoringu oraz przebudowę oczyszczalni ścieków. Całkowity koszt zadania to kwota ponad 27 mln złotych.
W ramach kolejnych projektów gmina zadbała też o jakość i bezpieczeństwo dostaw wody. Zmodernizowano oczyszczalnię ścieków w Moszczenicy (etap II) i Stacje Uzdatniania Wody w Babach (etap I). Wykonano też kompletną rozbudowę SUW w Srocku, Jarostach i w Moszczenicy. Wybudowano kanalizację sanitarną w ul. Cmentarnej w Moszczenicy, sieć wodociągową do Gazomi Nowej oraz połączono sieć wodociągową pomiędzy Gajkowicami a Rekorajem.

Wymiana oświetlenia

W gminie wymieniono całkowicie oświetlenie uliczne. Dwie trzecie wydatków pokryły dotacje zewnętrzne. - Postawiliśmy na oszczędne i nowoczesne rozwiązania. Za projektem przemawiała nie tylko ekonomia, ale i bezpieczeństwo – wylicza Marceli Piekarek. - Na drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych oprawy zostały zainstalowane na każdym słupie. Natomiast na drogach wewnętrznych, osiedlowych oprawy wymieniano w stosunku 1:1 tzn. na co drugim słupie – chyba że były to drogi „przelotowe” o większym natężeniu ruchu, wówczas doświetlane zostały miejsca szczególnie niebezpieczne. Oświetleniem zarządza nowoczesnym system, umożliwiający w przyszłości stworzyć „smart city”. Każdą oprawę można zdalnie zaprogramować, ustawiając czas jej świecenia, jasność, ale również na bieżąco kontrolować jej parametry techniczne, np. zużycie energii – wylicza Piekarek.
Co ciekawe, system zarządzania oświetleniem wykorzystuje gminną sieć WIFI wybudowaną w ramach programu „E-leader”, a kontroler sterowania wyposażony jest w 4 dodatkowe gniazda DALI, co umożliwia rozbudowę całego systemu np. o dalsze elementy monitoringu wizyjnego, monitoringu zanieczyszczeń środowiska, montaż oświetlenia świątecznego czy sterowanie ruchem drogowym.
Inwestycja uzyskała dofinansowanie w kwocie 2 113 736,95 złotych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego oraz ze środków WFOŚiGW w Łodzi w formie pożyczki i dotacji w wysokości 453 988,00 zł.

Rewaloryzacja zabytkowego parku

To jedno z piękniejszych miejsc gminy. Obecnie służy mieszkańcom gminy do wypoczynku, rekreacji, ale i do edukacji. – Zależało nam na nawiązaniu do historycznego wyglądu obiektu i położyliśmy na to szczególny nacisk podczas przygotowywania koncepcji. W ramach prac wykonano odtwarzanie alejek i remont parkowego stawu. Zadbano o zabytkowy drzewostan i wykonano nowe nasadzenia. Główne aleje parkowe zostały oświetlone i wyposażone w system monitoringu wizyjnego. Na szlakach komunikacyjnych pojawiły się nowe ławki, kosze na śmieci i tablice edukacyjne. W parku zamontowano drewniany most dla spacerowiczów oraz urządzenie natleniające wodę w stawie. Prace były kosztowne, ale dzięki pozyskaniu przez Urząd Gminy środków zewnętrznych w ramach konkursu „Przyrodnicze perły województwa łódzkiego - program rewaloryzacji zabytkowych parków” ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, gmina otrzymała 1 mln 425 tys. 851 zł dofinansowania.

Modernizacja dróg

Do najważniejszych projektów związanych z poprawą stanu sieci drogowej należała w tej kadencji modernizacja drogi łączącej gminę Moszczenica z gminą Wolbórz. Projekt zakładał działania kompleksowe, bo wyremontowany odcinek zaczyna się w Woli Moszczenickiej na ulicy Gazomskiej i biegnie przez Gazomię Starą, aż do Psar. Zakres prac objął m.in. budowę pasa jezdnego o szerokości 6 m, ciągu pieszo – rowerowego – od 2,0 do 1,50 m oraz pobocza o szerokości 60 cm. W ramach prac wykonano także odwodnienie powierzchniowe – do istniejących rowów oraz wybudowano i częściowo zmodernizowano sieć teletechniczną
Wartość całkowita zadania: 6 189 457,00 zł Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 4 951 565,00 zł.
- To nie była łatwa inwestycja — podkreśla wójt Marceli Piekarek. - W trakcie jej trwania musieliśmy zmierzyć się z wieloma problemami nie tylko technicznymi, ale m.in. pandemią i skutkami wojny na Ukrainie. Dzięki zaangażowaniu wielu osób i dobrej współpracy z mieszkańcami udało nam się wypracować rozwiązania, często kompromisowe. Cieszę się, że mieszkańcy doczekali się nie tylko drogi, ale i modernizacji wodociągu i budowy kanalizacji – podsumowuje wójt.

Rozbudowano też m.in. drogę w Raciborowicach, drogę gminną w Gajkowicach oraz drogę w Rękoraju. Na wielu odcinkach dróg w całej gminie wykonano remonty i naprawy cząstkowe. Dzięki bardzo dobrej współpracy urzędu z powiatem piotrkowskim kontynuowano rozbudowę i remonty dróg powiatowych.

Edukacja

Inwestycje oświatowe należały do priorytetów tej kadencji. - Rozbudowa i modernizacja szkoły w Srocku to jedna z większych inwestycji w naszej gminie. Zakres prac objął budowę nowego skrzydła dydaktycznego, kotłowni i sali bilardowej oraz przebudowę i modernizację dotychczasowego budynku. Szkoła ma też nowe boisko sportowe i parking. Koszt wszystkich prac to ponad 7 mln zł, z czego ponad 4,7 mln złotych to dotacje – podkreśla Marceli Piekarek. - Cieszę się, że dzieci już uczą się w zmodernizowanej placówce.

Kolejnym – rozpoczętym już projektem jest budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem i infrastrukturą techniczną oraz wyposażenie sali i zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Rękoraju. Pozyskana dotacja to kwota 2 418 250 zł. Całość ma kosztować 2 885 000 zł.

Dodatkowo przy SP Jarosty powstało boisko wielofunkcyjne, na którym dzieci mogą grać zarówno w piłkę ręczną, koszykową, jak i siatkową. Dodatkowo obiekt został wyposażony w bieżnię prostą 3-torową oraz skocznię do skoku w dal. Bieżnia, skocznia oraz całe boisko dodatkowo posiada sztuczną poliuretanową nawierzchnię. Boisko ma również niezbędne wyposażenie do gier zespołowych, czyli piłko chwyty, bramki do piłki ręcznej, kosze do koszykówki czy słupki do naciągnięcia siatki.

Cyfrowe serce Polski

Wojewoda łódzki Tobiasz Bocheński oraz wójt Moszczenicy Marceli Piekarek ( na zdjęciu), podpisali w grudniu 2021 roku porozumienie w sprawie wdrażania, utrzymania i rozwoju systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD) oraz utworzenia Lokalnego Centrum Kompetencji. Gmina po raz kolejny zyskała miano lidera.
- Moszczenica to cyfrowe serce województwa łódzkiego. To tu cyfryzacja administracji rozwija się najlepiej spośród wszystkich samorządów województwa łódzkiego. Dołożymy wszelkich starań, aby tego typu systemy zagościły we wszystkich 177 samorządach naszego województwa Wiedzę, którą zdobywają tutejsi samorządowcy w zakresie informatyzacji lokalnych instytucji, jest wyjątkowa w skali całego kraju. Dlatego właśnie tutaj będziemy starali się ulokować dodatkowe rządowe środki finansowe, aby to miejsce rozbudowywać. Dzięki temu chcemy promować województwo łódzkie, a później być może uda się nam zostać w tym zakresie liderami w skali całego kraju – mówił tuż po podpisaniu porozumienia wojewoda Tobiasz Bocheński.


Bilans: inwestycje za blisko 200 milionów

 

Jakie były te trzy kadencje? - Ciężkie, ale fantastyczne lata. Wystarczy wspomnieć, że w okresie od 2011 do 2023 roku zrealizowaliśmy projekty na kwotę blisko 200 milionów złotych. To wszystko udało się dzięki moim wspaniałym współpracownikom, radnym, którzy postawili na dialog i współpracę oraz mojej rodzinie, która wspierała mnie na każdym kroku. Myślę, że też Pan Bóg patrzył przychylnym okiem na nasze poczynania – podsumowuje  M. Piekarek.

- Przez te lata wybudowaliśmy lub rozbudowaliśmy większość szkół - w tym szkołę w Jarostach przy współpracy z IKEĄ, wybudowaliśmy halę sportową, amfiteatr i nowe targowisko, zagospodarowaliśmy na cele społeczne budynek po dawnym gimnazjum (Centrum Społeczno-Kulturalne), wyremontowaliśmy główne drogi komunikacyjne oraz dużą część tych lokalnych, powstała sieć internetowa, z której korzystają mieszkańcy i instytucje gminne, wywalczyliśmy zmianę połączenia z A1 w Bąkowcu, przez co zmniejszył się ruch na 91. Doceniono nas także na arenie ogólnopolskiej, jako najbardziej innowacyjną gminę w Polsce. Dodatkowo-już na koniec tej kadencji – wspólnie z Radą Gminy rozpoczęliśmy trzy inwestycje, które mogą wpłynąć na jakość życia następnych pokoleń. Myślę tu o rekultywacji wysypiska śmieci, pracach przygotowawczych do powstania Ekologicznego Centrum Rafinacji Odpadów Komunalnych i rozpoczęciu wykonania odwiertu geotermalnego (badawczo-rozpoznawczego)

Do trzech razy sztuka?

Czy to koniec jego 40-letniej przygody z pracą w samorządzie ? - Mam nadzieje, że bycie wójtem, to nie jest moje  ostatnie zadanie. Dla mnie najważniejsze w życiu są: wiara w Boga i w ludzi, kultywowanie tradycji narodowych i regionalnych, patriotyzm – szczególnie w wydaniu lokalnym oraz praca na rzecz rozwoju regionu. Dlatego zdecydowałem się na start w wyborach do Rady Powiatu. Wierzę, że moje doświadczenie będzie w tym pomocne. Czy będę miał taką szansę, o tym zadecydują wyborcy.

 

POLECAMY


Zainteresował temat?

5

0


Komentarze (15)

Szanowni czytelnicy, na czas trwania ciszy wyborczej wyłączyliśmy możliwość publikacji komentarzy, możliwość ta powróci po jej zakończeniu. I pamiętaj - 21 kwietnia widzimy się na wyborach! – Redakcja ePiotrkow.pl

Komentowanie zostało wyłączone.
ja ~ja (Gość)01.04.2024 17:50

Nie wstydzi się pan pokazywać z takim człowiekiem, panie Piekarek?

13


Celina ~Celina (Gość)28.03.2024 12:13

Co to za gospodarz który zostawia gminę zadłużoną na 40mln? Przyczynił się do zamknięcia szkoły razem z panem Tobiaszem, sprzedał zabytkowy zamek za bezcen. Naprawa godnym pochwały ????????????

12


Szpak ~Szpak (Gość)27.03.2024 12:55

Taki dobry gospodarz... a pracownicy w urzędzie pracują po 12 godzin.Najłatwiej odnosić sukcesy pracą innych ludzi.

13


badminton ~badminton (Gość)27.03.2024 08:58

Jeśli było tak dobrze to dlaczego się pan Piekarek nie zdecydował kandydować.Wiewiórki w tym słynnym parku opowiadają o jakichś dużych biznesach.Triumfalny powrót p.Jędrzejczyka coś też daje do myślenia.Generalnie lokalne sitwy mają się jak najlepiej.

22


Goście ~Goście (Gość)27.03.2024 11:28

Piekarek proszę więcej coś powiedzieć o tej super nowoczesnej oczyszczalni ścieków,bo chętnie dowiemy się czemu niby jest tak dobrze, a zostawia pan bagno następnemu wójtowi.

22


Wielbiciel 123 ~Wielbiciel 123 (Gość)27.03.2024 17:38

Wiara w Boga nie jest niezbędna do pracy w samorządzie...

12


Wolus ~Wolus (Gość)27.03.2024 15:01

Brawo gmina Moszczenica za sprawną współpracę z Powiatem Piotrkowskim. Nasz Wójt Woli Roman tylko się kłóci z powiatem. NA swoich spotkaniach i na facebooku przykrywa sprawy bieżące w gminie kłótniami i sporami z powiatem. Na każdym spotkaniu przedwyborzym najeżdża na Powiat i drogi powiatowe. Naprawdę brakuje w naszej gminie osoby która by współpracowała z powiatem a nie dzieliła jak to robi Roman.

30


Wolusek ~Wolusek (Gość)27.03.2024 14:59

Gratulacje w sprawie funduszu sołeckiego. Brawo Moszczenica. Można coś takiego zrobić i wszyscy są zadowoleni. Mieszkańcy decydują na co powinny iść pieniądze. My we Woli Krzysztoporskiej niestety nie posiadamy funduszu sołeckiego. Nasz Wójt Roman jest najmondrzejszy na świecie. On wszystko jest wiedzący. My mamy się jego słuchać.

20


go?ć_gość ~go?ć_gość (Gość)27.03.2024 13:20

... widzisz Krzysiu można!

20


Taki Michał ~Taki Michał (Gość)27.03.2024 12:11

Brawo, brawo, brawo.Super

20


reklama
reklama

Społeczność

Doceniamy za wyłączenie AdBlocka na naszym portalu. Postaramy się, aby reklamy nie zakłócały przeglądania strony. Jeśli jakaś reklama lub umiejscowienie jej spowoduje dyskomfort prosimy, poinformuj nas o tym!

Życzymy miłego przeglądania naszej strony!

zamknij komunikat