Advertisement

Skontrolują podłączenie do „sanitarki”

UM Piotrków Trybunalski Sobota, 04 czerwca 202215
Z początkiem czerwca rozpoczynają się kontrole nieruchomości, które nie są podłączone do kanalizacji sanitarnej, mimo że posiadają taką techniczną możliwość.
fot. pixabay fot. pixabay

Upoważnieni pracownicy Urzędu Miasta, Straży Miejskiej oraz Piotrkowskich Wodociągów i Kanalizacji wchodzący w skład zespołu ds. uporządkowania ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie miasta oraz kontroli przestrzegania i stosowania przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z początkiem czerwca rozpoczynają kontrole w terenie.

Obowiązkiem każdego właściciela nieruchomości jest jej przyłączenie do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej. Obowiązek ten wynika z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Z obowiązku przyłączenia do istniejącej kanalizacji są zwolnieni jedynie właściciele nieruchomości, która jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych.

Właściciele nieruchomości, którzy nie wypełnili obowiązku podłączenia się do istniejącej sieci sanitarnej mogą to uczynić poprzez wystąpienie do Piotrkowskich Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. (ul. Przemysłowa 4) z wnioskiem o warunki przyłączenia nieruchomości, a dopiero potem zgodnie z uzyskanymi wytycznymi wykonać przyłącze i zawrzeć ze spółką odpowiednią umowę na odbiór ścieków.

 

Zgodnie z przepisami "Prawo ochrony środowiska" osoby kontrolujące mają prawo wstępu przez całą dobę na teren nieruchomości, obiektu lub ich części, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, a w godzinach od 6 do 22 - na pozostały teren, żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego oraz żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związek z problematyką kontroli. W przypadku gdy osoba, która udaremniania lub utrudniania wykonywanie czynności służbowej zgodnie z przepisami Kodeksu karnego - podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

 

Pracownik przeprowadzający kontrolę ma obowiązek okazania legitymacji służbowej przed przystąpieniem do czynności kontrolnych. W załączeniu znajduje się aktualny wykaz pracowników upoważnionych do przeprowadzenia kontroli oraz dwa zarządzenia Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego dotyczące kontroli. W przypadku stwierdzenia braku przyłączenia nieruchomości lub rozpoczętych czynności zmierzających do jej przyłączenia do wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej będą podejmowane stosowne kroki prawne wynikające z przepisów prawa.


Zainteresował temat?

2

2


Advertisement

r e k l a m a

Advertisement

Komentarze (15)

Zaloguj się: FacebookGoogleKonto ePiotrkow.pl
loading
Portal epiotrkow.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników. Osoby komentujące czynią to na swoją odpowiedzialność karną lub cywilną.

goœć_gosc ~goœć_gosc (Gość)06.06.2022 07:56

Niech sprawdzą ile osób ma rynny wpięte do kanalizacji

40


Zalesicka street ~Zalesicka street (Gość)04.06.2022 23:04

Chore. Jak zakładałem przydomowa oczyszczalnie kilka lat temu, to musiałem wystąpić o zgodę.Złożyłem komplet papierów. Dostałem oficjalna zgodę z UM. Mimo to, w ubiegłym roku musiałem składać deklaracje, o o tym jaka forma usuwania nieczystości... A teraz jeszcze kontrole? Zapraszam. Nie mam nic do ukrycia. Oczyszczalnia pięknie filtruje, wystarczy wrzucić tabletkę z bakteriami 1-2x mc i wyczyścić zbiornik co 2-3 lata. Inwestycja zwróciła sie po 5-6 latach, bo placi się tylko za wodę i nie trzeba płacić "haraczu" za ścieki. Kontrolujcie tych, co pompują od lat ścieki do przydrożnych rowów, Srutowego Dołku czy Strawy...

80


Awer ~Awer (Gość)05.06.2022 10:01

Boli ich to że nie płacić im

51


goœć_xyz ~goœć_xyz (Gość)04.06.2022 15:52

Chory urząd miasta, tam gdzie ludzie chcą kanalizację tam jej nie chcą robić. Zużycie wody spada, to i ścieków coraz mniej a kasa potrzebna na wyżywienie etatów dla ludzików z ferajny.
Poniżej trochę prawa, którego zabrakło w tekście, ponieważ był pisany przez UM-a:
Czy urzędnik ZD i UM oraz funkcjonariusz straży miejskiej mają prawo nachodzić osoby prywatne na terenie ich posesji w celu sprawdzenia umów i faktur za wywóz nieczystości? Jaka grzywna grozi za brak takich dokumentów?
Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 3b ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach obowiązkiem właściciela nieruchomości jest zapewnienie utrzymania czystości i porządku m.in. „przez pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi”.

Z kolei artykuł 6 ust. 1 i ust. 1a stwierdza, że właściciel nieruchomości nie może bez upoważnienia zawartego w odrębnej uchwale rady gminy wykonać obowiązku pozbycia się odpadów komunalnych i nieczystości w sposób inny niż w ustawie tej wskazany, to jest przez zawarcie umowy o świadczeniu usług (w zakresie odbierania odpadów komunalnych), zapłacenie za ich wykonanie i udokumentowanie tego przez okazanie umowy i dowodów płacenia za usługi.

Jak wynika z powyższych przepisów, właściciel nieruchomości jest obowiązany udokumentować wykonanie obowiązku przez okazanie umowy i dowodów płacenia za usługi. Oznacza to, że musi przechowywać umowę i dowody płacenia.

Niewykonanie obowiązku określonego w art. 5 ust. 1 pkt 3b zagrożone jest karą grzywny do 5000 zł na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Przechodząc do tematu straży miejskiej, trzeba zauważyć, że jej uprawnienia i obowiązki reguluje ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych. Jest to samorządowa formacja powołana „do ochrony porządku publicznego na terenie gminy”. Może ją utworzyć rada gminy. Pomimo że wspomniana ustawa jest podstawowym aktem prawnym w tym zakresie, to jednak wszystkich zadań, a przede wszystkim uprawnień strażników miejskich (gminnych), nie określa. Kluczowy jest w tym wypadku art. 10. Stanowi on, iż „straż wykonuje zadania w zakresie ochrony porządku publicznego wynikające z ustaw i aktów prawa miejscowego”.
Kompetencje straży miejskiej do kontroli zawierania umów i płacenia rachunków za wywóz śmieci wynikają więc prawdopodobnie ze stosownej uchwały rady gminy, która jest aktem prawa miejscowego.

Uchwała taka wprowadza z reguły stosowny regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, który ustala szczegółowe zasady, zadania i obowiązki w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości znajdujących się w gminie.
Zgodnie z art. 3 powołanej wyżej ustawy „utrzymanie czystości i porządku w gminach należy do obowiązkowych zadań własnych gminy”. Natomiast wykonanie takiego obowiązku wymaga od gminy nakładów finansowych bądź działań organizacyjnych dla stworzenia w gminie systemu usuwania odpadów komunalnych. Na gminie również spoczywa obowiązek kontroli utrzymania ładu i czystości na jej terenie. Wykorzystywana w tym celu jest właśnie straż miejska. Przyjmuje się, iż straż miejska, wykonując swoje zadania, ma prawo m.in. do: udzielania pouczeń, ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia określone w trybie przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenia, dokonywania czynności sprawdzających, wydawania poleceń, żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych i samorządowych. Zatem należy stwierdzić, że straż miejska jest uprawniona do przeprowadzania kontroli, o której mowa w pytaniu, jednak pod warunkiem, iż kontrolę tę przeprowadza w granicach uprawnień nadanych jej ustawami (wymienionymi powyżej) oraz aktami prawa miejscowego, używając do tego celu tylko takich środków, na jakie pozwalają jej przepisy, a nadto, jak należy przyjąć, tylko gdy zachodzi podejrzenie popełnienia wykroczenia (trudno wszak przyjmować aby czynności wyjaśniające straż miejska mogła podejmować sobie ot tak w stosunku do każdego, przypadkowo wybranego obywatela).
Należy zaznaczyć, że pracownik urzędu ma prawo być obecny przy kontroli, jeśli został do tego upoważniony (powinien legitymować się pisemnym upoważnieniem do przeprowadzenia kontroli, które zobowiązany jest okazać na wezwanie).
W praktyce pojawił się kiedyś problem, czy pracownik urzędu gminy bądź strażnik gminny, sprawdzając wykonywanie przez właściciela nieruchomości obowiązku, ma udać się do niego i zażądać okazania umowy i dowodów płacenia za usługi, czy też może go wezwać do siebie do siedziby urzędu gminy lub posterunku straży. Jeżeli zachodzi podejrzenie popełnienia wykroczenia, to sprawdzenie umowy i dowodów płacenia za usługi następuje w ramach czynności wyjaśniających przewidzianych w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia. Przepis art. 54 § 1 tegoż kodeksu wskazuje, że czynności te należy „w miarę możności” podjąć w miejscu popełnienia czynu. Oczywiste jest, że takim miejscem jest nieruchomość, której właściciel nie wywiązał się z obowiązku. Regułą powinno być udanie się do niego, ale zastrzeżenie „w miarę możności” nie wyklucza wezwania go w wyjątkowych sytuacjach do urzędu gminy lub posterunku straży.

50


go?ć_piotrkowianka ~go?ć_piotrkowianka (Gość)04.06.2022 15:36

Rozumiem że miasto partycypuje w kosztach przyłącza czy tak będzie jak z fotowoltaiką i wymianą pieca. Niestety wszyscy dostali ale piotrkowski urząd miasta znowu czegoś nie ogarnął. Tylko podwyżki cen wszystkiego w mieście im wychodzi.

40


Czyścioch ~Czyścioch (Gość)04.06.2022 14:11

My z żoną jesteśmy bardzo oszczędni, do mycia wystarczy nam jeden naparstek wody, najpierw żona, później ja, naczynia po jedzeniu wylizujemy, tak więc i żywność nie marnuje się wcale. Mamy wspólny nocnik i zawartością użyźniamy ogródek, czasami też u sąsiadów (często). Teraz jak zaczniemy zbierać chrust, to pewnie zużycie wody mocno wzrośnie, do utrzymania higieny na wysokim poziomie. Szacuję że zużycie wody wzrośnie do sześciu naparstków na tydzień. Tak więc sanitarka jest mi zupełnie zbędna.

100


Jarek zgrywus ~Jarek zgrywus (Gość)04.06.2022 13:50

Kasa w budżecie musi się zgadzać

60


Wieczór czeka ~Wieczór czeka (Gość)04.06.2022 11:24

Morze sobie popatrzeć przez bramę. a jak wejdzie to go wieczór zje. nie będę się podłacza by potem na ich widzimisię więcej płacił

31


!!! ~!!! (Gość)04.06.2022 10:59

Brawo, powinni kontrolować i karać porządnie tych, którzy nie chcą podłączać się do sieci. To potencjalni wylewacze ścieków, trzeba ich piętnować.

52


Szambelan ~Szambelan (Gość)04.06.2022 10:29

To tak z nudów te kontrole?

70


Advertisement
Advertisement Advertisement

r e k l a m a

Advertisement
reklama

Społeczność

Doceniamy za wyłączenie AdBlocka na naszym portalu. Postaramy się, aby reklamy nie zakłócały przeglądania strony. Jeśli jakaś reklama lub umiejscowienie jej spowoduje dyskomfort prosimy, poinformuj nas o tym!

Życzymy miłego przeglądania naszej strony!

zamknij komunikat